תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1.1. אתר משולש (להלן: "האתר") , הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ופלטפורמה לצריכת תכנים על בסיס מנוי מתחדש.

האתר הינו בבעלות טרגט מכוונים אותך להצלחה (להלן: "החברה").

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

1.2. אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן. אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.3. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר ,ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. משולש אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה כלשהיא מאת משולש.

2. תנאי סף לביצוע עסקה באתר

רשאי לבצע עסקה באתר:

2.1 כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה.  אם הינך מתחת לגיל 18, עליך להשתמש באתר רק בכפוף להשגחת הורה או מבוגר המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

3. פרטי משתמש ומדיניות פרטיות

3.1. בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת"ז, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

3.2. בביצוע עסקה הינך מצהיר כי:

הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.

הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך וכי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס.

3.3. כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי ייאספו ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.

3.4. בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר.

4. חיובים ותשלומים

4.1. החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי בעת השלמת הליך המכירה. במידה והמוצר אינו במלאי לא תחויב בגינו. משולש אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.

4.2 בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעל האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.

4.3 בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעל האתר ואישור הבנק על פירעונו (כשלושה ימי עסקים מיום הפקדת השיק).

4.4 בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.

5. אספקת מוצרים ושירותים

להלן תנאי ומועדי אספקה:

5.1 מוצרים אלקטרוניים יישלחו באמצעות קישור להורדה ישירה.

5.2 מוצרי מנויים יהיו זמינים בפלטפורמת המנויים באתר משולש

5.3 מוצרים פיזיים כגון ספרים יישלחו בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל ע"פ משקל ההזמנה. אספקת המוצר תתבצע בתוך 3-14 ימי עבודה , תלוי בזמני דואר ישראל –

5.4 מוצרים באיסוף עצמי על ידי הלקוח- יתקבלו במשרדי משולש רחוב ברמת גן בתיאום מראש.

6. קישורים ופרסומות

8.1. משולש אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

8.2. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

7. ביטול עסקה ומדיניות החזרת והחלפת מוצרים

7.1 ביטול עסקה במכירה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס.

7.2 במידה וביטל הרוכש את העסקה לפני שטופלה ונשלחה ו/או לפני שנשלח לרוכש קוד גישה לאזור המנויים, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.

7.3 בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר ו/או השירות ו/או הגישה לאזור מנויים, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

5.1. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

5.3. טובין שיוצרו או הודפסו בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

5.4. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית ו/או קבלת קוד גישה לצפייה בהם.

במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו, קריא למשרדי משולש ברמת גן.

דמי ביטול – בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח.

החזר המוצר מותנה בתנאים הבאים:

8.1. המוצר הנרכש הינו תוכנה בגרסה מלאה הכוללת תקע הגנה וכל חבילת התוכנה מוחזרת בשלמותה ובאופן תקין, כולל התקליטור, האריזה, החוברת ותקע ההגנה.

8.2. המוצר הנרכש הינו תוכנה הכוללת מפתח הגנה מספרי אשר לא נעשה בו עדיין שימוש (אקטיבציה) ואשר ימחק מהמחשב עליו הותקן.

8.3. המוצר הנרכש הינו קוד גישה לאתר אשר לא נעשה בו עדיין שימוש.

בכל מקרה לא תבוטל עסקה בה הרוכש רכש שדרוג מוצר, ואשר אינו כולל תקע הגנה, וזאת בהתאם לחוק המחשבים לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק, התשנ"ה-1995.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לקונה, ובמידה והמוצר כבר נשלח, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה/נזק/קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8. זכויות יוצרים וקניין רוחני

8.1. מלוא זכויות היוצרים ובקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו,לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר,ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק חיצוני, בין קוד מקור או בקוד יעד-הוא של משולש בלבד, ו/או ספקיה ו/או שותפים עסקיים,לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי,ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

בתנאי שימוש אלו – "תכני האתר" – כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות משולש ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

8.2. סימני המסחר באתר הם קניינה של משולש בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים- קניינים של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

9. מנוי לאזור אישי: מסלולים, תשלומים וביטולים

מנוי מתמשך

החברות שלך באתר triangle.org.il, שעשויה להתחיל בתקופת ניסיון חינם, תימשך מדי חודש אלא אם תבטל את החברות שלך או שמשולש יפסיק אותה. עליך להיות בעל גישה לאינטרנט ולספק אמצעי תשלום עדכני, תקף ומקובל (ככזה עשוי להתעדכן מעת לעת, "אמצעי תשלום") כדי להשתמש בשירות משולש. משולש יחייב את דמי החברות החודשיים בשיטת התשלום שלך. אם ברצונך לבטל את חברותך, עליך לבטל את חברותך לפני שהיא תתחדש לחודש הבא על מנת להימנע מחיוב ותשלום עבור דמי החברות של החודש הבא באמצעות אמצעי התשלום שלך.

מסלולים

משולש עשוי להציע מספר תוכניות חברות, כולל תוכניות קידום מכירות מיוחדות או חברות עם תנאים ומגבלות שונים. כל תנאי שונה מהותית מאלו שתוארו בתנאי שימוש אלה ייחשף בהרשמתך או בתקשורת אחרת שתוצג לרשותך. תוכל למצוא פרטים ספציפיים בנוגע לחברותך על ידי ביקור באתר משולש ולחיצה על הקישור "החשבון שלי". אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לסיים או לתקן בדרך אחרת את תוכניות החברות המוצעות שלנו.

חיובים

חיוב מתחדש

על ידי התחלת חברות במשולש באחד ממסלולי החברות, אתה מאשר למשולש לגבות ממך דמי חבר חודשיים, וכל חיובים אחרים שעלולים להיות כרוכים בקשר לשימושך בשירות של משולש ובכפוף למסלול החברות אליו נרשמת ולשיטת התשלום שלך.

שינויים במחירים

משולש שומר לעצמו את הזכות להתאים את התמחור עבור שירותו או כל מרכיביו בכל דרך ובכל זמן כפי שיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בתנאי שימוש אלה, כל שינוי במחיר בשירותך ייכנס לתוקף לאחר הודעה בדוא"ל אליך.

מחזורי חיוב

דמי החברות לשירות המשולש שלנו יחויבו בתחילת החלק המשלם של חברותך ובכל חודש לאחר מכן אלא אם כן תבטל את חברותך. משולש מחייב אוטומטית את אמצעי התשלום שלך בכל חודש ביום הקלנדרי המתאים לתחילת החברות המשלמת שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תזמון החיוב שלנו, בפרט, כפי שצוין להלן, אם אמצעי התשלום שלך לא חויב בהצלחה. בנוסף, תאריך החידוש שלך עשוי להשתנות בגלל שינויים שביצעת במסלולי החברות שלך.

ניתן לראות את מועד תחילת תקופת החיוב הבאה שלך ואת מחזורי החיוב שלך בדף "החשבון שלי" באתר משולש.

שיטות תשלום

תוכל לערוך את פרטי שיטת התשלום שלך על ידי ביקור באתר משולש ולחיצה על הקישור "החשבון שלי". אם תשלום אינו נסלק בהצלחה, עקב תפוגה של אמצעי התשלום ו/או במידה ואין כיסוי מספיק ו/או מכל סיבה אחרת, ואינך עורך את פרטי אמצעי התשלום שלך ו/או מבטל את חשבונך (ראה "ביטול" בהמשך), אתה נשאר אחראי לכל סכום שלא נגבה ומאשר לנו כדי להמשיך לחייב את שיטת התשלום, מכיוון שהיא עשויה להיות מעודכנת. מצב זה עשוי גם הוא לגרום לשינוי בתאריכי חיוב התשלום שלך.

אי החזרות

התשלומים אינם ניתנים להחזר כספי, ואין החזרים או אשראי לתקופות בהן נעשה שימוש חלקי. עם זאת, בכל ביטול שתמשיך לקבל גישה לשירות עד סוף תקופת החיוב הנוכחית שלך.

בכל עת, ומכל סיבה שהיא, משולש רשאי לספק זיכוי בצורה של החזר, הנחה או תמורה אחרת לחלק או לכל חברי משולש.

הסכום והצורה של זיכוי זה וההחלטה להעמידו הם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של משולש.

למען הסר ספק, מתן זיכויים במקרה אחד אינו מקנה לך זיכויים בעתיד במקרים דומים, וגם לא מחייב את משולש לספק זיכוי בעתיד.

ביטול

אתה רשאי לבטל את החברות שלך באתר משולש בכל עת ותמשיך לקבל גישה לשירות משולש עד סוף תקופת החיוב החודשית שלך.

משולש אינו מספק החזרים כספיים או זיכויים בגין תקופת חבר חודשית חלקית כלשהי או בגין תוכן כזה או אחר שנמצא באתר.

לביטול החברות שלך, עבור לדף "החשבון שלי" באתר משולש ופעל על פי הוראות הביטול.

במקרים בהם לא מתאפשרת הגישה לאזור האישי שלך ניתן לשלוח לנו הודעת ביטול באימייל או באמצעות הטלפון (ראה לשונית "צור קשר" באתר משולש) והכל על פי ההנחיה של החוק להגנת הצרכן:

הודעת הביטול תכיל את הפרטים הבאים המופיעים בסעיף 13ד(ב) לחוק הגנת הצרכן: שם המנוי, מספר הזהות שלו, ובמקרה של הודעת ביטול בעל פה – גם שם המשתמש שלו. בנוסף, תכלול ההודעה את כתובת הדוא"ל שעימה נרשם המנוי.

משולש ימשיך לחייב את שיטת התשלום שלך על בסיס חודשי עבור דמי החברות שלך עד שתבטל.

הודעה על פרטי אמצעי חיוב שהשתנו

עליך להודיע למשולש על שינויים ב:

(1) מספר החשבון, קוד האבטחה או תאריך התפוגה של כרטיסי האשראי או החיוב הייעודיים;

(2) כתובת החיוב שלך עבור כרטיס האשראי או החיוב המיועד.

כמו כן, עליך להודיע למשולש אם הכרטיס שלך מבוטל מכל סיבה שהיא, כולל אובדן או גניבה.

על מנת להימנע מהפרעות בשירותים הנגרמים מחיובי אשראי או כרטיס חיוב שנדחו, משולש שומר לעצמו את הזכות לעדכן את פרטי כרטיס האשראי או החיוב שלך (כגון תאריכי תפוגה או מספרי כרטיסים חדשים).

הינך מבין ומסכים שמשולש רשאי לקבל פרטי כרטיס מעודכנים כאלה, לאחסן אותם ולהשתמש בהם לצורך חיוב.

סיסמאות וגישה לחשבון

החבר שיצר את חשבון משולש ואשר אמצעי התשלום שלו מחויב צריך להיות אותו האדם (להלן: "בעל החשבון"). לאחר השלמת הליך ההרשמה והתשלום יקבל בעל החשבון שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. על בעל החשבון האחריות לשמור על סודיות פרטים אלה והוא האחראי הבלעדי לשימוש אסור בפרטים אלו. אין להעביר את הפרטים האלה לצד שלישי. בעל החשבון אחראי שמירת מהימנות המידע שהוא מספק למשולש בנוגע לחשבונו ועל עדכונו במידת הצורך.

על מנת לספק לך קלות גישה לחשבונך ולעזור בניהול חשבונך, משולש מיישם טכנולוגיה המאפשרת לו לזהות אותך כבעל החשבון ולספק לך גישה ישירה לחשבונך מבלי לדרוש ממך להקליד מחדש סיסמא בכל כניסה, והכל על בסיס סוג המכשיר ממנו אתה ניגש לשירות.

עליך להיות בתשומת לב לכל גורם המבקש שתציג לו או תמסור לו פרטים אודות חשבון משולש שלך ואשר אינו נציג רישמי של משולש. כמו כן, עליך להיות בתשומת לב ולגשת לפרטי החשבון שלך מקישור ישיר של אתר משולש ולא דרך היפר-קישור בדוא"ל או כל תקשורת אלקטרונית אחרת, גם אם הוא נראה רשמי.

משולש שומר לעצמו את הזכות להקפיא חשבונות בכל עת עם או בלי הודעה לחבר על מנת להגן על עצמו ועל שותפיו מפני מה שהוא מאמין שהוא הונאה.

אי אחריות על המידע והתכנים באתר

השירות המוצע באתר ומידע כלשהו הניתן בשירות המנויים אינו מהווה ייעוץ, אבחון או טיפול כלשהו. אין להניח שהחומרים באתר משולש מתעדכנים באופן רציף או מכילים מידע עדכני אחר.

המידע, התוכן והמוצרים הניתנים באתר משולש או באמצעותו, מופצים, ניתנים ו/או נמכרים כפי שהם ("AS IS"), ללא כל התחייבות או אחריות כלשהי, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות אי התחייבות לאחריות או אחריות משתמעת באשר לתכלית, דיוק או שימוש ספציפי במידע, התוכן והמוצרים כאמור.

הגבלת האחריות והגבלת תרופות

הינך מבין ומסכים כי בשום מקרה לא אנו או מי מטעמנו או כל מידע ו/או תוכן ו/או מוצרים המופיעים ו/או מוצעים באתר משולש, אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף או כל נזק אחר ו/או התחייבויות הנובעות ו/או קשורות בדרך כלשהי למידע, לתוכן או למוצרים והשירותים המופיעים באתר משולש או המוצעים באתר משולש, או באתרי אינטרנט אחרים אשר הוענקו באמצעות שירות זה, ו/או תוכן, מוצרים או מידע הניתן באתר משולש או באמצעות השירות.

הינך מאשר ומסכים כי התרופה הבלעדית שלך בגין השירות המוצע באתר משולש היא להפסיק את השימוש בשירות זה.

הפסקת פעילות

יובהר כי במקרה שהחברה תודיע על הפסקת פעילות אתר משולש, תפסיק החברה לגבות את דמי המנוי. המנוי מצהיר בזאת כי במקרה כגון זה לא תהיה לו שום טענה או דרישה כלפי החברה מלבד הפרש דמי המנוי לתקופה עבורה רכש את המנוי והאתר כבר אינו פעל.

10. הפסקת שימוש ושיפוי

10.1. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת כתובת IP.

10.2. היה ויפר משתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל הוראת דין, תהא החברה, לפי שיקול דעתה,זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי משולש, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

10.3. הינך מצהיר כי אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

10.4. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר ,לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי משפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר, כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת מפורשות.

10.5. אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראת תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

10.6. החברה שומרת זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

11. תנאים נוספים

11.1. מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

11.2. האתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה. נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בזה שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

11.3. הינך משחרר בזאת את החברה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

11.4. רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. משולש אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי החברה (או בשרתי צד שלישי שמאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את החברה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

11.5. משולש אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ואת הפעילות בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי .

11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצא נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ואם חויב- יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזה יהווה תרופה בלעדית שלך בקשר עם המקרה כאמור.

11.7. במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות קבלת פרטיך רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את העסקה.

שיחת אבחון משנה חיים במתנה

מדובר על שיחה שאורכת מספר דקות שבה אני מגלה לך:

    דילוג לתוכן